Da li postoji pravo na garanciju ako propadne trgovac

Prema Zakonu o zaštiti potrošača davalac garancije je trgovac od koga je kupljena roba.

U slučaju da on prestane da radi – obaveze u vezi garancije preuzima uvoznik.

Međutim, kada je trgovac bio i uvoznik onda niko ne preuzima obaveze iz garancije, te potrošačima jedino ostaje da o svom trošku poprave pokvareni predmet.

U našoj zemlji se relativno često dešava da veliki trgovci iznenada prestanu sa radom, jer se nađu u finansijskim problemima.

Najveća posledica takve situacije po potrošače je što oni ostaju bez garancije na proizvode koje su kupili, a često i bez servisne podrške.

Ako trgovac prestane da posluje potrebno je proveriti, na osnovu garantnog lista, koja kompanija je uvoznik proizvoda.

Nakon toga, možete podneti reklamaciju pisanim putem u dva primerka ili elektronskom poštom, u kojoj će biti navedeno da im se na osnovu Zakona o zaštiti potrošača

U slučaju da trgovac odbije zahtev ili ne odgovori na njega u zakonskom roku od 8 dana potrebno je podneti prijavu tržišnoj inspekciji.

 

 

Izvor informacija: Potrošački savetnik